PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Opdateringer og tiltag
 

På denne side tilfører vi alle de tiltag, som vi allerede har gennemført eller planlægger at gennemføre i nær fremtid. Alle tiltag er baseret på de handleplaner vi har beskrevet i de ovenstående afsnit.

Siden er sidst opdateret 23.03.2020.
 LedningsnettetNovember 2020:

Vig Lyng vandværk og Høve Strands vandværk har i fællesskab etableret en fordelingsbrønd i krydset Nykøbing-Slagelsevej/Lyngtoftevej. Høve Strands vandværk har udskiftet deres ledninger på den sydlige side af brønden og Peder Skotte har etableret nye forsyningsledninger på vores side af brønden, incl. nye stik til to andelshavere i området. Vi har nu en effektiv nødforsynings-mulighed mellem vores to vandværker - både fra Høve Strand til Vig Lyng og omvendt.

September 2020:

Peder Skotte etablerer ny foryningsledning med tilhørende nye stik og målerbrønde på strækningen fra krydset Ravnsbjergvej/Bolbjergvej til krydset Jyderup Sand/Rønnehøjvej. Ledningens størrelse forøges fra 90 mm til 110 mm, for bl.a. at forsøge at forbedre vandtrykket i det højere liggende område på Jyderup Sand og Rønnehøjvej.

Februar 2020:

Arbejdet med etablering af ny forsyningsledning fra vandværket og ned til Ravnsbjergvej er godt igang. Frits Jensen og Schak Gaarde har nedgravet langt det meste af den nye forsyningsledning, samt den nye sektionsmålerbrønd på hjørnet af Ravnsbjergvej 39.

Herudover etablerer Peder Skotte en ny forsyningsledning på Nykøbing-Slagelsevej i løbet af uge 10-11.

December 2019:

Andelshavere, der bliver berørt af projektet inviteres til informations- og koordineringsmøde søndag den 12.1.2020 kl. 10-12, så vi kan tage evt. særlige hensyn, hvor dette er nødvendigt eller ønskværdigt. 

September 2019:

Etape 2 i ledningsudskiftningen omfatter ledninger på Ærtemosevej fra vandværket og ned mod Ravnsbjergvej. Der trækkes en ny hovedforsyningsledning under Ravnsbjergvej via styret underboring og afsluttes herefter syd for Ravnsbjergvej 39. Stikledninger til alle ejendomme på Ærtemosevej, samt Ravnsbjergvej 34, 36, 39 og 40 bliver udskiftet. Ejendomme der har vandmåleren placeret i huset, vil få etableret en målerbrønd lige inden for skel, hvortil vandmåleren flyttes ud.

Forsyningsledningen langs Ærtemosevej lægges i jorden i ugerne 6-10 2020, og nedgravning af stikledninger og sammenkobling ved vandværket sker i ugerne 27-31 2020.

Maj 2019:

Vi arbejder pt. med planlægning af ledningsudskiftningens etape 2, som kommer til at omfatte Ærtemosevej (fra vandværket til Ravnsbjergvej), videre ad Bolbjergvej og muligvis dele af Jyderup Sand. Sidstnævnte afhænger af den samlede økonomi i projektet. Desuden omlægges forsyningsledningen til kommunens genbrugsplads og ridebanen, foruden en ekstra lille håndfuld andelshavere, således at denne lægges langs med Nykøbing-Slagelsevej, frem for på tværs af kommunens frasolgte grund ved siden af genbrugspladsen.

Herudover arbejder vi videre med indhentning af tilbud og løsningsforslag til udskiftning af vandværkets centrale styring. Denne udskiftning planlægges til 4. kvartal 2019.

September 2018:

Gravearbejdet er nu gennemført og den nye forsyningsledning er etableret og sat i drift. Projektet er forløbet uden store udfordringer og tidsplanen er kun overskredet en smule, pga. en nødvendig udvidelse af gravearbejdet. Som en del af planen, er der etableret en ny sektionsmålerbrønd uden for vandværket, således at vi nu har mulighed for at måle flow individuelt i alle retninger. Vi har nu 8 sektionsmålere, som er jævnt fordelt over forsyningsnettet. Herved er hele vores forsyningsnet inddelt i mindre enklaver, hvor vi individuelt kan måle flow og beregne vandspildet. Dette er en meget stor hjælp til at indkredse lækager i ledningsnettet, så vi hurtigere kan få dem identificeret og repareret.

Juli 2018:

Frits Jensens folk er nu i fuld gang med at lægge den nye forsyningsledning mellem vandværket og fordelingsbrønden på hjørnet af Kinimondsvej og Thorsvej. Alle berørte andelshavere bliver løbende orienteret om arbejdets fremskred og hvordan dette evt. kan påvirke kørsel til/fra deres ejendomme. Vandværket har i den forbindelse opsat midlertidige postkasser, ved indkørslen til de 3 ejendomme på stikvejen Nykøbing-Slagelsevej 10B - 14.

Maj 2018:
 

Første etape af den planlagte ledningsudskiftning bliver hovedforsyningsledningen fra vandværket, ad kirkestien mod Nykøbing-Slagelsevej frem mod Fordelingsbrønden på hjørnet af Kinimondsvej og Thorsvej. Hertil udskiftes stikledninger til de 5 andelshavere som forsynes

fra strækningen. Der etableres endvidere en sektionsmålerbrønd på vandværkets område, så det er muligt at lukke for vandforsyningen mod syd, uden at det berører forsyningen af de øvrige områder.

Efter gennemført tilbudsrunde er Aut. Kloak- og VVS mester Frits Jensen i Klint valgt til arbejdet, som finder sted i perioden juni til august. De berørte andelshavere bliver kontaktet særskilt, og der nødforsynes fra et naboværk i perioden efter behov.


Januar 2018:
 

Siden generalforsamlingen i juni 2017, har vi holdt skarpt øje med spildprocenten. Vi har foretaget måleraflæsninger hver måned siden da, hvorved vi måned for måned kan beregne spildet i ledningsnettet. Efter vi fik repareret en meget stor lækage på Jyderup Sand i slutningen af maj 2017, har vi siden hen haft et historisk lavt spild i ledningsnettet. De seneste 4 måneders aflæsninger viser et konstant spild på ca. 150 m3/måned, hvilket svarer til ca. 5 m3/døgn. Det er stadig meget, men det er trods alt positivt at det pt. ikke udvikler sig.

 

Under forudsætning af at andelshaverne bruger lige så meget vand i aflæsningsperioden 2017/2018, som de gjorde i forrige sæson, vil vores spildprocent ligge tæt på 10% - måske lige under. Hvis vi er så heldige at de 10% ikke overskrides, slipper vi helt for at betale strafafgift til staten. Dette er ikke tidligere sket under de nuværende bestyrelsesmedlemmers engagement i vandværket og vi har ingen data der indikerer at det nogensinde er sket i vandværkets historie. Vi ser derfor med spænding frem til hvordan resten af sæsonen udvikler sig og følger fortsat udviklingen hver dag.

 

Desværre er ovenstående stadig et øjebliksbillede. Det er sådan virkeligheden ser ud lige nu. Langt det meste af vores ledningsnet er stadig ca. 50 år gammelt og vi lever derfor "på lånt tid". Bestyrelsen fortsætter derfor også ufortrødent med den planlagte ledningsudskiftning, hvor den første etape bliver udskiftning af hovedforsyningsledningen fra vandværket til Kinimondsvej. Herudover vil vandværkets centrale styrings- og hovedtavle blive udskiftet. En tiltrængt opgradering af vandværkets udpumpningsstyring er allerede gennemført i efteråret 2017.
 Sommerhuskloakering


November 2019:

I de første 17 arbejdsdage af projektet blev vandforsyningsledningerne i graveområdet beskadiget 6 gange af Per Aarsleff på en strækning på 320 meter, svarende til en graveskade ca. for hver 50. meter. Helt utilfredsstillende og derfor forlangte vandværket et møde med Odsherred Forsyning, som er bygherren. Der blev aftalt en række indsatser, som du kan læse mere om i det nyhedsbrev, der blev sendt ud til andelshaverne den 28.11, og som ligger under Nyheder.

September 2019:

 

Sommerhuskloakeringen starter op i vores forsyningsområde ved Baldersvej og Idunsvej i uge 39. Det er indtil videre kun disse to veje der bliver gravet på. Ifølge den seneste tidsplan fra Odsherred Forsyning, vil denne etape strække sig over uge 39-42.

Maj 2018:
 

Sommerhuskloakeringen er fortsat i foråret 2018, og har betydet at vi indtil udgangen af april 2018 har haft 7 overgravninger, mod gennemsnitligt 2-4 lækager årligt. Det betyder at der ikke længere findes et ledningsstræk i etapen (Skansevej, Strandgårdsvej, Strandgårdsspilen, Solborgleddet, Strandgårdsleddet), som ikke er blevet skadet. Tidligere har der ikke været konstateret spild i området, men nu er det aldrende ledningsnet blevet yderligere forringet i kvalitet, på grund af de mange reparationer med skydemuffer. Derfor må der forventes spild i området i tiden frem mod udskiftning af denne del af ledningsnettet.

Vandværket har indgået aftale med Odsherred Forsyning om at de dækker alle omkostninger i forbindelse med graveskader, herunder vandspild og vandværkets tid i forbindelse med lækagearbejde m.v.

Kloakeringsprojektets igangværende etape forventes færdig med udgangen af juni, og den næste etape bliver Hønsinge By. Forventeligt vil kloakeringsprojektet igen optræde i vandværkets forsyningsområde i sensommeren 2019, formentlig i området omkring Baldersvej, Friggsvej, Frejasvej, Idunsvej m.fl. Det er dog med alle forbehold idet planlægningen skal foregå sammen med den entreprenør som vinder det nye udbud.


Se evt. nyheder omkring Odsherred Forsynings kloakeringprojekt under vores nyhedsarkiv eller på deres hjemmeside: www.odsherredforsyning.dk

Da vi vil blive berørt af dette omfattende projekt helt frem til år 2025, vil der uundværlig opstå udfordringer med forsyningssikkerheden undervejs, da det er overvejende sandsynligt, at vores forsyningsledninger tager skade af det omfattende gravearbejde. Vi opfordrer derfor igen alle andelshavere til at tilmelde email adresse og mobilnummer til vores gratis email service og SMS service, så vi fremover kan kontakte dig med varslinger og information.

 Pumpestyringer


23. marts 2020

Efter 5 lange uger med ombygning, test, justeringer og udskylning af bassiner og vandbaner, gik vandværket endelig i drift igen her til morgen. Tak til alle involverede i projektet. Også en stor tak til de andelshavere der har måtte acceptere svingende vandtryk under ombygningen.

Februar 2020

Vandværket blev lukket ned mandag den 17/2 og alle andelshavere forsynes med drikkevand fra Kongepartens vandværk via vores to fordelingsbrønde på hhv. Kinimondsvej og Smidsholmvej. Der er etableret en trykforøger ved vandværket, så der kan opretholdes tilstrækkelig vandtryk i området syd for vandværket.

De nye el-tavler, frekvensomformere, flowmålere og nyt rørmateriel blev leveret til vandværket sidst i januar og El-Centret er nu i fuld gang med at nedtage alt det gamle el-materiel og opsætte alt det nye.

Januar 2020

Tidsplanen for installationsarbejdet er rykket til uge 8-11, så vandværket lukkes ned mandag den 17/2 til mandag den 16/3. Kongepartens vandværk vil stadig levere ind i vores ledningsnet, via vores 2 fordelingsbrønde og nedenstående forbehold for tryk gælder stadig.

December 2019

Vand og Teknik A/S er gået igang med opbygningen af styretavler og SCADA/SRO programmeringen. Installationsarbejdet forventes opstartet i uge 2, dvs. fra mandag den 6/1 2020. Installationen/ombygningen vil tage ca. 3 uger, så vandværket lukkes derfor ned i uge 2-4 2020. Kongepartens vandværk vil i denne periode levere drikkevand til vores forsyningsnet via vores to fordelingsbrønde på hhv. Kinimondsvej og Smidsholmvej.

Der må forventes et lavere tryk end normalt i løbet af disse 3 uger, så vi appellerer til forståelse herfor fra alle andelshavere og anmoder alle om at holde vandforbruget på et minimum, indtil vandværket er oppe og køre 100% igen.

September 2019:

Vi har afholdt flere møder og modtaget tilbud og løsningsforslag fra flere leverandører i løbet af det sidste års tid. Valget er faldet på en totalløsning fra Vand og Teknik A/S, som har givet tilbud på en total udskiftning af alle vandværkets styringer. Den nye styring og tilhørende SCADA/SRO system bliver ikke kun et top moderne system, men bliver også opbygget modulært, således at fremtidige behov for udvidelser eller ændringer kan integreres i løsningen, uden at skulle til at bygge systemet og styretavler om igen.

Maj 2018:

Vi har udskiftet 2 af vores 4 pumper til udpumpning. Herudover har vi indhentet tilbud fra 3 forskellige leverandører af vandværkstyringer, da resten af vandværkets styringer skal udskiftes. Vi forventer at vælge leverandøren i løbet af juni måned.

Oktober 2017:

I slutningen af september fik vi ombygget vores udpumpningsstyring, således at alle pumper nu har egne frekvensomformere. Frekvensomformeren gør at pumperne kan hastighedsreguleres trinløst og ind/udkoblinger kan ske med op/nedrampning, i stedet for med øjeblikkelig start/stop. Dette gør at styringen af vandtrykket bliver meget mere jævnt og vi undgår de ødelæggende trykstød ved ind- og udkoblinger af pumperne.

Vi fik i samme ombæring opgraderet udstyret til dataopsamling og overvågning (SRO anlægget), således at vi nu har måledata i meget høj opløsning fra værkets styringer og sensorer. Dette giver mulighed for at foretage meget nøjagtige analyser og statistikker baseret på disse måledata, hvilket giver os et bedre overblik over selv små udsving i produktionen og distributionen af drikkevandet til andelshaverne.

Ombygningen gav os ligeledes mulighed for at sænke udpumpningstrykket om natten. Dette giver en reel energibesparelse, da pumperne derved skal køre mindre, for at opretholde det ønskede tryk. Trykket reguleres nu i 3 forskellige niveauer: 

  • Normaltryk mellem kl. 06:00 og 22:00 = 3,0 bar
  • Overgangstryk mellem kl. 22:00 og 00:00 samt mellem kl. 05:00 og 06:00 = 2,8 bar
  • Natsænkning mellem kl. 00:00 og 05:00 = 2,5 bar

 Vi har planlagt at udskifte resten af vandværkets pumpestyringer, samt vores hovedtavle, i starten af 2018.
 Energioptimering


Januar 2018:

Foruden den ovenfor omtalte natsænkning, kigger vi pt. også på om vores pumpebestykning er tidssvarende og dimensioneret korrekt i forhold til forbruget.

Da vi også er i drøftelser med vores nabovandværker omkring øget samarbejde, har vi valgt at udskyde de nærmere undersøgelser omkring dimensionering af solcelleanlæg. Denne dimensionering afhænger i høj grad af det energiforbrug vi forventer i en længere årrække. Hvis vi ender med at skulle levere vand til andre vandværker, kan vi derfor få gavn af et større anlæg end tidligere vurderet.


Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 5000 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk