PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Etape 5 af ledningsudskiftningen

Siden er sidst opdateret den 17.10.2022

Denne side opdateres løbende med information og opdateringer om ledningsudskiftningen på Friggsvej, Frejasvej, Idunsvej og Baldersvej samt omlægning af forsyningsledning til Smidsholmvej.

Projektet indeholder også etablering af en sektionsmålerbrønd på hhv. hjørnet af Helsebakken og Smidsholmvej samt på hjørnet af Idunsvej og Smidsholmvej.
 

Projektet er en del af moderniseringsplanen, der blev besluttet på generalforsamlingen i 2017, og som finansieres via midler, der er indsamlet i perioden 2018 til 2022.

Det er Peder Skotte - Autoriseret Kloakmester & Entreprenør ApS og Vejleby VVS, som er vandværkets samarbejdspartnere på denne etape. Du kan læse mere om virksomhederne her:
 

Projektplan


Den foreløbige plan er følgende:


Tid Projektperioden: August - November 2022 Ansvarlig
Juli Infomøde med forbrugere den 24.07.2022 VLV
Juli Kommunikation om projektet til forbrugere. Sendt skrivelse til andelshaverne, som har tilmeldt sig email-service, og til grundejerforeningen Barringgård Vest, som sender ud til medlemmerne. VLV
August Påvisning af områdets drænsystem med Bjarne Albrechsen den 08.08.2022. GPS indmåling af drænsystemet VLV
August          Træfældning og klargøring af materialeplads på Frejasvej 16 og 13. Hertil beskæring af beplantning i vejarealet ved udkørsel fra Idunsvej til Smidsholmvej. Arbejdet udføres i perioden fra den 15. - 26. august VLV
August Detaljeret køreplan for projektet VLV
August Fotodokumentation af projektområdet VLV
August Prøvegravninger VLV
August Rydning af området (radius på 2 meter) omkring målerbrønden Andelshaver
August og September Aftale og skitser for hver stikledning VLV
September Skyde/nedgravning af forsyningsledninger og sektionsmålerbrønde VLV
Oktober Nedgravning af stikledninger VLV
Oktober Skylning af ledninger og idriftsættelse VLV
November Nedgravning af stikledninger, skylning af ledninger og idriftsætning VLV
December frem mod jul


Februar 2023
Retablering af veje, rabatter og indkørsler

Tv inspektion af dræn.

Grundet den kraftige og længerevarende frost blev arbejdet ikke afsluttet i december.
I slutningen af uge 8 i 2023 starter Peder Skottes folk op igen for at afslutte retableringen.
VLV

Følgende tidsplan for bore- og gravearbejde er modtaget fra Peder Skotte (klik på billede for større version):De to bygge- og opmagasineringspladser, på Frejasvej 13 og 16, ryddes for bevoksning medio uge 35.

OBS: Arbejdet er forsinket med 2 uger. Retablering sker i december 2022, og er afsluttet inden jul.

Principper for projektet

 • En radius på 2 meter omkring målerbrønden skal være fri for affald, beplantning m.v., jf. vandværkets vedtægter afsnit 8. Det er andelshaverens ansvar at sikre senest i august.

 • Målerbrønd flyttes til skel, hvis vandværket skønner at den er placeret uhensigtsmæssigt eller uden for matriklen. Projektet dækker omkostningerne. Der er 2 steder i projektområdet, hvor vi planmæssigt flytter målerbrønden.

 • Ny stikledning indgraves vinkelret på målerbrønd. Beplantning i gravespor fjernes inden stikledningen indgraves og forsøges gen-plantet ved retableringen.

   

I projektperioden

 • Vandværket vil gerne kunne kommunikere enten via SMS/email-service (varsling og alarmering) med andelshaverne. Husk derfor at tilmelde dig både vores SMS service og email service.

 • Der er vandforsyning i projektområdet via det eksisterende ledningsnet

 • Der skiltes og afspærres i overensstemmelse med vilkår i Odsherred kommunes gravetilladelse

 • Der arbejdes ikke i weekender

 • Vi håber ikke at vi får behov for grundvandssænkning. Graveperioden er lagt fra august til november, fordi der ikke må graves i perioden 15. juni til 15. august og forhåbentlig er vejret med os i perioden.

 • Der kan blive behov for omkørsler i området grundet vejspærring, men det vil blive både varslet og skiltet

 • Vi opfordrer til at andelshaverne tager hensyn til arbejdende på vejen

 • Der er mange dræn i området og vi vil, bl.a. ved prøvegravning, i størst muligt omfang undgå at beskadige disse. Skulle det mod alle forberedelser alligevel ske, så reparerer vi skaden med det samme.

 • Kontakt vandværket hvis du har spørgsmål eller kommentarer før og under projektet. Det er ikke Peder Skottes gravefolk eller Vejlebys VVS'ere, som kan eller skal svare på detaljerede spørgsmål om projektet.

 

Relevante dokumenter/downloads


Løbende opdateringer


05.09.2022

 • I dag (mandag 05.09.2022) bliver der ryddet buske/bevoksning på de to grunde (Frejasvej 13 og 16), som vi har fået lov at benytte som bygge- og opmagasineringspladser
 • På torsdag 08.09.2022 fra kl. 08:00 bliver der skyllet dræn og foretaget TV-inspektion, til dokumentation af drænets tilstand inden bore- og gravearbejdet påbegyndes
 • Torsdag formiddag bliver der ligeledes gennemført vejsyn med kommunens vejmyndighed, så vi sikrer at afspærringer og graveområder lever op til gældende lovkrav.

14.09.2022

 • I dag (tirsdag 14.09.2022) starter opgravning til skyde- og modtagehuller til den styrede underboring
 • Boremaskinen kommer fredag og den styrede underboring vil tage 1½ til 2 uger
 • Herefter påbegyndes etablering af nye stikledninger

15.09.2022

 • Detaljeret tidsplan modtaget fra Peder Skotte. Klik på billedet herunder for at åbne tidsplanen.

17.10.2022

 • De nye forsyningsledninger er nu etableret med styret underboring og ledningerne er udskyllet.
 • Der er taget vandprøver for enden af de nye forsyningsledninger og alt er i orden.
 • Arbejdet med etablering af nye stikledninger er startet op på Frejasvej og der er to mand på opgaven hele efterårsferien.
 • Efter efterårsferien mandes op med endnu to mand, så der kommer fart på etablering af stikledninger på de resterende veje og tidsplanen kan overholdes.31.10.2022
 • Forbrugerne på Frejasvej er koblet over på de nye forsyningsledninger

07.11.2022
 • Forbrugerne på Friggsvej kobles over på de nye forsyningsledninger
 •  

21.11.2022
 • Projektet er ca. 2 uger forsinket, og det betyder at gravearbejdet herunder kobling af forbrugerne på Baldersvej sker inden for de næste 2 uger. Herefter starter retableringen på veje, rabatter og indkørsler.

09.12.2022
 • Så kom frosten og udfordrede projektet. Konsekvensen er at finafretningen på Baldersvej udestår. Frostgrader ned til minus 10 grader gør det umuligt at arbejde med retablering.
 • Hegn, rabatter og de øvrige veje er retableret, så godt det er muligt på nuværende tidspunkt, men vi er opmærksomme på at det bliver nødvendigt at vende tilbage til vejene senere.
 • Der er lagt grusbunker ud på de pladser, hvor de var tidligere. De to arbejdspladser på henholdsvis Frejasvej 13 og 16 er begge rømmet med undtagelse af nogle materialebunker på Frejasvej 16, idet det skal bruges til færdiggørelse af retableringen. Det udestående retableringsarbejde på begge grunde er aftalt med ejerne.
 • Gennemgang af retableringen som var planlagt til at blive afholdt i dag, blev desværre umuliggjort af vejret, derfor har vi aftalt med grundejerforeningen at det afventer et bedre vejrlig.
 • Vandværket har efter idriftsættelse af de nye vandledninger kunne konstatere et markant fald i vandspildet, så vores fælles investering har haft den forventede effekt.
21.12.2022
 • Det sidste arbejde på Baldersvej udestår fortsat grundet vejrliget, men færdiggøres først i 2023.
20.02.2023
 • Retableringen genoptages af Peder Skottes folk i slutningen af uge 8, 2023.

VIGTIGT!


Har du ikke allerede tilmeldt din email og mobilnummer til vores SMS og email services, opfordrer vi dig til at gøre det via menupunkterne i menuen til venstre. Herved kan vi sende vigtig information og varslinger direkte til dig.
 

Aktuelt

Driftsstatus: Der er normal drift

_______________

08.05.2023: Generalforsamlingen afholdes den 17. juni kl. 10.30 på Pilegården, Lyngvej 127, 4560 Vig. Indkaldelse sendes ud den 3. juni 2023.

30.04.2023: Resultat af seneste egenkontrolSe mere her


04.04.2023:
 Opdatering. Lækagesporingen viste i alt tre skadesteder, et på Odinsvej og to på Lundebakken, hvoraf det største viste sig vanskeligt at udbedre grundet et større område med beplantning. Bestyrelsen har derfor besluttet at lægge nye vandledninger i området i stedet. Der arbejdes derfor på Bjarkesvej og Lundebakken i dagene op til Påske. De berørte andelshavere er orienteret. Opdatering den 06.04.: De nye vandledninger blev idriftsat i går, og vi kan se et markant fald i nattekurven, hvilket er et udtryk for at lækagen er udbedret.

21.12.2022:
Så er solcelleanlægget koblet, og det er dimensioneret til at dække 34% af vandværkets energibehov.

21.12.2022: 5 etape af ledningsudskiftningen
blev slået hjem af frost og snevejr lige inden målstregen. Der udestår den sidste retablering på Baldersvej, og det vender vi tilbage til først i det nye år. Du kan læse mere om projektet her

28.10.2022: Vi har modtaget analyserapporten på undersøgelse af hvorvidt der kan identificeres PFAS stoffer i drikkevandet, og det er ikke tilfældet. Du kan læse rapporten her

15.10.2022: Aktiv lækage indkredset. Vi har indkredset området for en større lækage i forsyningsnettet, som skal findes mellem Solborgen og Skansevej. Vi har rekvireret Leif Koch til at søge efter lækagen på strækningen, hvilket vil ske mandag den 24.10.2022 fra kl. 7:00. Under lækagesøgningen vil der være lukket for vandet til hele Skansevej. OPDATERING 24.10.2022: Lækagen er lokaliseret på Skansevej. Vi planlægger at grave ned og foretage reparation midt i uge 43. Varsling udsendes når dette er koordineret med Frits Jensen. OPDATERING 28.10.2022: Skaden er udbedret og vandspildet er reduceret markant. 

26.09.2022: Skydeventil på Kinimondsvej er skiftet

20.09.2022: Rentvandstanken er inspiceres med en robot.
Rapporten viser, at der endnu ikke er behov for at iværksætte indsatser ift. rentvandstanken.

08.09.2022: Ny kvalitetsrapport på boring 2 (DGU 190.150).
Du kan læse den her

20.08.2022: Takstblad for 2023 blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling. Du kan læse mødereferatet her

15.08.2022: Boringskontrol af DGU 190.150 udført af akkrediteret analyseselskab. Se mere her

05.08.2022: Service på kompressor i filtersal samt skiftning af filter på kapselblæser og bundbelufter

02.08.2022: Kemp og Lauritsen har termograferet de elektriske anlæg på vandværket.
Termograferingen sker for at undgå

farlige situationer der kan føre til brand og driftsforstyrrelser på de elektriske anlæg. Herudover er det et krav fra forsikringsselskabet. Der var intet at bemærke.


31.07.2022: Der er blevet udbedret en vandskade i krydset Lillemosevej og Lundebakken.
Tak for alarmering fra andelshaverne i området.

25.07.2022: Læs om etape 5 af ledningsudskiftningen her

25.07.2022: Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 20-08-2022 kl. 10.30 i Vig Forsamlingshus

11.07.2022: Læs mere om vandværkets kontrol af grund- og drikkevand
LINK

23.06.2022: Skift af leje på pumpe 1 på vandværket.

21.06.2022: Referat fra generalforsamling. Læs her

17.06.2022: Udførsel af tilsyn med arbejdet med renovering af taget på vandværksbygning.
Ingen bemærkninger

16.06.2022: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet.
Alt OK

27.05.2022: 
Månedlig aflæsning af forbrugsmålere for april: En forbruger med lækage

13.05.2022: Andelshaver anmelder at vandværkets hane i målerbrønden er i stykker, og at ejendommen ikke forsynes korrekt. Tilsyn, hvor det viste sig at det var ejerens egen hane der var defekt

12.05.2022: Andelshaver anmelder lækage på forsyningsledning. Tilsyn og konstatere at det er på andelshaverens egen grund

09.05.2022: Artikel
om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.